Vårt Riseberga - då och nu!

Här nedan ett axplock av miljöer dfå och nu i Riseberga. Klicka gärna på bilderna så blir de större !!

Entrén till vårt område när man kommer från staden. In i Risebergas gröna värld leder cykel- och gångstråk. Ända fram till 1800talets mitt ledde smala vägar och ridstigar till bondbyarna. I vår moderby, Östra Skrävlinge, nära nuvarande Bäckagårdsskolan, påminns vi ännu om det i gatunamnen Bygränd och Byväg och i milstenen (en halvmil till Malmö).

Stora Riseberga gård låg fram till år 1960 på den nuvarande lekplatsen nära Risebergabäcken. 

Kosläppet på Bulltofta beundras varje år av en stor skara förskolebarn med lärare. Även det en påminnelse om bondens långa innehav av våra marker.

Busslinje 6 är viktigast för Riseberga. Men regionbussar tlll bl.a, Lund och Bara passerar området ganska tätt. 

Intill motionscentret ligger regionens finaste bangolfanläggning och nära också välbesökta tennisbanor, frisbeebanor, belysta joggingspår mm

Dagligvaruutbudet är mycket stort i närheten av Riseberga. Närmaste butikerna, COOPs vid Bulltofta(bilden) och ICA MAXI i öster, ligger på gångavstånd och flera stormarknader på cykelavstånd. I IKEAs forna möbelhus på Bulltofta finns ett nytt möbelvaruhus, LUTZ, med sin stora stol som symbol.

Östra Skrävlinge och därmed Risebergaområdet har legat i kyrksocknen Husie sedan medeltiden. Endast delar av kyrktornet återstår av den gamla kyrkan.

Lilla Riseberga gård avstyckades i mitten av 1800talet från Stora Riseberga.

Lokaltrafikkartens karta från 1950 visar att bondgårdarna fortfarande låg kvar. Endast delar av Kungsgården och Granbacken hade bebyggts och kallades Kungshälla. Flygstationen hade inte flyttats till sitt nuvarande läge. Sallerupsvägen följer i stort sett sträckningen för dagens Klågerupsväg.

Från högsta punkten i Bulltoftaparken kan man se det närbelägna låghusområdet, delvis gömt i vårgrönskan, likaså de sköna dammar som anlagts efter de grustäkter, som en gång fanns i dessa Hohögs backar.

Nedanför radartornet ligger en viktig mötesplats i Riseberga, ett välutrustat motionscentrum. Här motionerar och träffas stadsdelens invånare. I bastun och gymmet löser man många problem och främjar hälsan.

En gammal vattenmölla låg nära den nedlagda affären. Den meandrande, slingrande Risebergabäcken dämdes upp i perioder med gott om vatten och med risk för ringa skador på åker och beten. Bäcken rann genom våtmarker, som dock dikades ut under slutet av 1800talet. De raka långa och djupare fårorna, som nu präglar bäcken kom till vid denna tid. Vattenmöllan revs och flyttades till Baltiska utställningen 1914 och senare till Skurup. Bönderna malde i stället säden i t.ex. den stora vindmöllan, som låg vid Sallerupsvägen, mittemot Bulltofta. Kvarnbyggnaden ligger kvar än i dag utmed cykelvägen och en minimölla i gräsmattan påminner om historiens vingslag!

Granbackens gård låg strax intill den nybyggda förskolan Granbacken på koloniområdet. 

I bondgårdens forna trädgård ligger i dag den vildvuxna och med ris, väl inhägnade bigården. Bondgårdens slutliga öde blev mycket dramatiskt. Raggare satte nämligen eld på den 1979 och en ung man mördades. Fallet uppmärksammades mycket i svenska media. I närheten, men på själva flygfältet, inte långt från radartornet, inträffade en flygkapning några år tidigare. Så vår stadsdel är också känd i den skånska kriminalhistorien.

Från “Bulltoftafjällen” kan man också se TurningTorso, Petri Kyrka och Öresundsbron.

Den nedlagda närbutiken som en gång i tiden var en omtyckt ICA-affär har rivits och byggts om till flerfamiljsbostäder. 

Vår förening önskar en låg bebyggelse i samklang med omgivande småhusområde.


Risebergas Historia

Ett typiskt småhusområde i Malmö, dominerat av låga, moderna villor. Bland Risebergas ca 1000 småhus är inget 100 år ännu. Flertalet byggdes på 1950- och 60talen, de senaste runt år 2000. Ingen av de forna bondgårdarna Riseberga, Granbacken och Kungsgården finns kvar utan har rivits eller brunnit. Detta betyder dock inte att spår av historien saknas. Tvärtom, här har bott förfäder sedan stenåldern.

Senast i samband med bygget av Yttre Motorvägen, som leder till Köpenhamn och kontinenten, fann arkeologerna fynd från stenåldern i vår bygd (flintgruvor i Sallerup), bronsåldern (de stora högarna) och järnåldern. Under de dansk-svenska krigen under 1600talet, då Skåne erövrades av Sverige, vet vi att de svenska styrkorna på 1640talet (Horns krig) omringade Malmö. Svenskarna slog läger t.ex. i Risebergas moderby, Östra Skrävlinge. Kyrkbyn i grannsocknen, Västra Skrävlinge, brände de ner, innan de lämnade den.

Namnet Riseberga dyker framför allt upp i samband med att byn Östra Skrävlinge delades i det s.k. enskiftet i början av 1800talet. Risberga av skånskans Risbjär, berg och höjd. Namnet förekommer på många håll i landskapet. Gårdar, bl.a. den som kom att kallas Riseberga, flyttades ut från byn Ö. Skrävlinge. Den ursprungliga byn låg nära nuvarande Bäckagårdsskolan, nedanför milstenen öster om Husieskolan. Andra gårdar i nuvarande Risebergaområdet fick namn som Granbacken, belägen i koloniområdet, nära de nya höghusen i kv Draken, intill radartornet på Bulltofta. Kungsgården låg intill nuvarande Kungshällavägen. Gatunamn med ”backe”, ”hälla” och ”berga” påminner oss än i dag om de forna bondgårdarnas marker. Den allra nyaste delen(1990tal) av Riseberga, gränsande till Toftanäs, har fått namn efter kända Husiebor(t.ex. Anders Sörenssons och Syster Astrids gata) eller med anknytning till hästsporter(Landågatan, mfl).

I stadsdelen Riseberga ingår också större delen av den f.d. flygplatsen Bulltofta, närmast i form av den 80 hektar stora Bulltoftaparken och dess skog, grönytor, dammar, motionscentrum med tennisbanor, bangolf, frisbeebanoa, inne- och utegym, cykelbanor, jogging m.m. Mitt i Riseberga rinner en bäck med mycket varierande vattenmängder under året och en intressant flora och fauna intill den. Risebergabäcken var en meandrande å genom våtmarker långt in å 1800talet. En gammal vattenmölla låg där fram till första världskriget. I slutet av 1800talet rätades bäcken ut och vi fick de raka diken, som nu kännetecknar vattendraget. Lika spikrakt går den nya Sallerupsvägen, som ersatt den forna kurviga landsvägen, dagens Klågerupsväg. Största delen av nuvarande Riseberga är en villaförort, tillkommen efter 1960 i stort sett. Omkring 1000 småhus finns det i dagens Riseberga men också några hundra bostäder i höghusen i kv Draken intill Bulltofta. Fler planeras mittemot COOP-affären. Staden vill förtäta stadsdelen ytterligare i framtiden.

Den forna lilla affären, senast nyttjad som loppmarknad, har rivits och ersatts av ett boende för strukturell hemlöshet. En helt ny förskola byggdes under 2016 i kanten av kolonionrådet och nära de nya flerbostadshusen vid radartornet. I närheten låg en gång den gamla bondgården Granbacken. Risebergaskolan, “mitt i byn” har byggts ut och därmed fått, nya, moderna skollokaler. Ett nödvändigt tillskott med hänsyn till det ökande antalet barnfamiljer i omgivningen. Dessvärre har det tagits ett beslut om rivning av den väldigt omtyckta Vårberga förskola som ligger i utkanten av området, mot grönområdet. Förskolan kommer att stängas och rivas under hösten -2023 som det ser ut nu och villaföreningen har ingen information om vad som kommer att ersätta byggnaden.

 

När du surfar runt och läser på Wikipedia om Riseberga så blir det så här:


Riseberga
 är ett delområde i stadsdelen Husie, Malmö. Riseberga ligger mellan Riksväg 11 och Sallerupsvägen, väster om Toftanäsvägen. Längst i väster finns en del byggnader som härstammar från Bulltofta flygplats. En stor del upptas av Bulltoftaparkens rekreationsområde.

Den östra halvan består av småhusbebyggelse av varierande ålder. De äldsta husen på Riseberga är ett egnahemsområde som heter Kungshälla. 1958 byggde man ut Riseberga för andra gången, då blev det en bostadsrättsförening och villor. Bostadsrättsföreningen består av de gula och röda husen längs Dammtorpsvägen. Idag är föreningen delad i 2 föreningar.

Cirka 1991 byggdes Riseberga ut för tredje gången och det byggdes ett helt villaområde mellan Dammstorpsvägen och Flansbjär. Det skapades en villaförening som heter Toftanäs villaförening och området kallas i folkmun för nya Riseberga. Det finns ca 200 fastigheter på Gig-, Kupé-, Jaktvagns-, Resvagns-, Landå-, Landålett- och Sommarvagnsgatan.

2003 byggdes Riseberga ut för fjärde gången mellan Dammstorpsvägen och Sallerupsvägen där villor byggdes på fristående tomter. Det första området heter Ängsväddens samfällighetsförening och består av 35 hus av skiftande karaktär. 2004-2005 byggdes två nya områden, Fältväddens samfällighetsförening som består av 42 friliggande villor, samt Åkerväddens samfällighetsförening som består av 24 villor. Ängsvädden ligger på Syster Astrids gata, Fältvädden ligger på Olof Jönssons gata och Åkervädden ligger på Anders Sörenssons gata. Det området kallas också för nya Riseberga i folkmun. En del vill kalla det för Toftanäs, men det området börjar inte förrän på andra sidan av Toftanäsvägen där ICA Maxi ligger.

På Riseberga har det funnits ett litet torg och en byggnad med olika affärslokaler som 2016 revs för att ge plats för nya bostäder. De sista verksamheterna som fanns vid torget var en loppisbutik och en frisersalong. Från början var det två olika byggnader som byggdes ihop när den dåvarande mataffären behövde större affärsytor. Ytterligare en affärsverksamhet som existerat i närheten av torget var den före detta handelsträdgården längs Risebergavägen som lades ner tidigt 2010-tal.

I området ligger Risebergaskolan (F-6), Vårberga förskola samt förskolan Granbacken som ligger i grönområdet Bulltofta.